Preventief beleid Seksuele Intimidatie

“Voetbalclub ontslaat pedofiele trainer.”, “Softballtrainer veroordeeld voor seksueel misbruik.” of  “Zwemtrainer weggestuurd wegens ontucht.”

Dit soort berichten komen de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Seksuele intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan we denken. Om die reden staat beleid rond seksuele intimidatie bij Woudia hoog op de agenda. Het bestuur heeft besloten om gedragsregels van toepassing te verklaren; ook gaan we organiseren dat nieuwe begeleiders en trainers van jeugd- en damesteams een verklaring omtrent het gedrag overleggen.

Woudia heeft een reglement opgesteld. De regels die hierin staan zijn bedoeld om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie tussen begeleiders en trainers van jeugd- en damesteams te verkleinen. Ook is het een toetsingskader voor het gedrag in concrete situaties. Hieronder vindt u de tien gedragsregels. Zij gelden vanaf heden. Dit reglement legt overigens ook verplichtingen op aan de sporters zelf. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG; zie kader hieronder) is een tweede maatregel waarmee wij als Woudia een sociaal veilige sportomgeving willen creëren.

Als vereniging hebben we besloten dat vanaf heden alle nieuwe trainers en coaches die bij ons te maken hebben met minderjarige sporters dan wel met dames een originele en actuele VOG overleggen. Wij zullen de vrijwilligers ondersteunen bij het aanvragen van die verklaring. Dit gebeurt digitaal. Er zijn geen kosten aan verbonden. Via deze maatregelen maakt Woudia werk van een veilige sportomgeving voor onze minderjarige leden en onze dames. Voor de goede orde: tot dusverre zijn er bij onze club geen situaties van ongewenst gedrag bekend. Als bestuur willen wij pro-actief handelen en daarom hebben wij tot de twee genoemde maatregelen besloten. Wij zien het als maatregelen die zowel onze leden als hun begeleiders en coaches zowel duidelijkheid als bescherming bieden.

Reglement seksuele intimidatie v.v. Woudia

1. De begeleider1 zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast; verder dringt hij of zij niet dieper in het privé-leven van de sporter door dan nodig is voor het doel van de samenwerking.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. De sporter zelf onthoudt zich van elke vorm van aanstootgevend gedrag richting de begeleider dan wel richting medesporters.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en sporter tot zestien (16) jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale opmerkingen en / of intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met het eigen gedrag in de ruimte waar de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de (kennelijke) bedoeling (seksuele) tegenprestaties te verlangen. De begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter in dit verband.

9. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken, zoals de rijders naar uitwedstrijden. Indien hij of zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij of zij de betreffende persoon (personen) daarop terstond aanspreken en hiervan melding maken bij het bestuur.

10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

1 Onder begeleider wordt zowel de coach, de trainer als de verzorger begrepen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers. Tevens vermindert het de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.